top of page

Wat heb ik aan de overheid?

Zoals u wellicht al weet, zal de huidige crisis langer aanslepen dan eerder aangekondigd. Ook al is de door de overheid opgelegde lockdown schadelijk voor uw bedrijf, ze is onmisbaar om levens te redden. Daarentegen beseft de overheid maar al te goed dat uw bedrijf van even vitaal belang is voor de economie als een beademingsmachine voor een COVID-19 patiënt. Dat is de reden waarom onze tijdelijke Belgische regering sterkere bevoegdheden heeft verworven om zowel de sanitaire als economische uitdagingen aan te kaarten. Hoewel deze overheidsmaatregelen uw bedrijf waarschijnlijk niet eigenhandig op de been zullen houden, bieden ze echter wel een ruim terrein waarbinnen u zelf doeltreffende initiatieven kan ondernemen. Zoals we allen wel weten, is het niet altijd gemakkelijk de juiste weg te vinden in de Belgische administratieve en juridische structuur. Om deze ingewikkelde taak voor u te verlichten, hebben wij een team op poten gezet dat u zal helpen in zowel de wettelijke als managementaspecten van crisisbeheer. In wat volgt, vindt u 3 vragen die elk inspelen op een juridische kwestie waarmee u mogelijk geconfronteerd wordt. Daarnaast nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen en te genieten van gratis advies op maat.

Ben ik aansprakelijk voor het niet of laattijdig naleven van mijn contractuele verplichtingen als gevolg van overheidsmaatregelen?

Eender welke niet-essentiële bedrijfsactiviteit werd op overheidsbevel stilgelegd sinds midden-maart. Deze lockdown kan drastisch uw mogelijkheid tot het naleven van uw contractuele verbintenissen reduceren. Daarbovenop kan ze uw tegenpartij aanzetten tot het vorderen van schadevergoeding wegens laattijdig nakomen van contractuele clausules.

Niet gevreesd! Het Belgisch burgerlijk wetboek bevat een “force majeure” clausule. Deze houdt in dat, volgens artikelen 1147 en 1148, u niet aansprakelijk kan worden gesteld als uw vermogen tot naleving van het contract wordt gehinderd door een situatie die buiten uw controle ligt en niet het gevolg is van uw eigen fout of nalatigheid. Een pandemie kan omschreven worden als een dergelijke situatie van overmacht, en de maatregelen opgelegd door de overheid vallen eveneens binnen deze categorie. Daarentegen is het aan u om te bewijzen dat deze overmacht de directe oorzaak is van uw contractuele nalatigheid.

Daarnaast kunnen contracten een “force majeure” clausule bevatten die specifiek gericht is op een bepaalde situatie. In sommige contracten worden zelfs voorbeelden opgenomen in voornoemde clausule. Deze zijn echter niet exhaustief, waardoor een pandemie nog steeds binnen de categorie van overmacht kan vallen.

Dit gezegd zijnde, vergewis u ervan dat de veroorzaakte hinder op uw vermogen tot contractuele naleving moet resulteren in een werkelijke onmogelijkheid om uw verbintenissen te respecteren. Bestaan er echter alternatieve middelen, kan deze onmogelijkheid tot naleving niet worden aangevoerd. Overigens is het voor verschillende redenen makkelijker om beroep te doen op contractuele overmachtsclausules, dan op het burgerlijk wetboek.

Wat is het overbruggingsrecht?


Deze maatregel bestaat ook in normale omstandigheden, maar is recent aangepast geweest aan de huidige crisis. Het droit passerelle of overbruggingsrecht is een overheidssubsidie toegekend aan een Belgische zelfstandige indien deze zijn activiteit moet stopzetten op grond van een onverwachte gebeurtenis. In principe kon een ondernemer beroep doen op deze hulp voor een periode van 12 maanden in één hele carrière, maar omwille van COVID-19 kunnen ondernemers deze 12 maanden-subsidie aanvragen ongeacht het feit of hij er al eerder heeft van kunnen genieten.

Concreet komt deze subsidie neer op €1,291.69 per maand indien u geen gezin heeft. Heeft u die wel, dan stijgt het bedrag tot €1,614.10. Heeft u een meewerkende huwelijkspartner, kan deze zich ook beroepen op het droit passerelle. En maak u geen zorgen, tijdelijke werkloosheid sluit dit recht niet uit.

Deze overheidshulp is gericht op alle ondernemingen in de cateringsector, of elk ander bedrijf in geval van geheel of gedeeltelijk genoodzaakte sluiting van meer dan 7 opeenvolgende dagen.

Surf naar onderstaande website om het aanvraagformulier van deze subsidie in te vullen:

https://www.infoucm.be/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19/Demande-de-droit-passerelle- Covid-19

Zonder inkomsten kan ik mijn kredieten niet afbetalen... Wat moet ik doen?

Ook hier heeft de overheid werk verricht. Als gevolg van negotiaties met de bankensector, heeft ze een uitstel van betaling verkregen op kredietbetalingen voor alle niet-financiële bedrijven en alle levensvatbare entrepreneurs tot en met 30 september.

Wat betreft uw hypothecaire lening, ook deze kan worden uitgesteld. Daarentegen ligt de bewijslast wel bij u om aan te tonen dat u financiële schade heeft opgelopen als gevolg van de aanhoudende pandemie. Bent u bijvoorbeeld ontslagen of levert uw bedrijf geen inkomsten meer op, heeft u het recht om uw hypotheekafbetalingen uit te stellen.

Geschreven door Timothée Ceurremans, student Master in de Rechten (LL.M.) aan de Universiteit van Montréal.

3 views0 comments
bottom of page